นิเทศ ติดตาม ประเมินผลตามนโยบายความปลอดภัยของผู้เรียน โดยการสร้างสถานศึกษาปลอดภัย และบริหารจัดการเชิงบูรณาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และติดตามผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนและดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข ภา

โรงเรียนเซนโย 18.jpg